YASOTHON : LAND OF ORGANIC
INTERNATIONAL CERTIFICATE

มาตรฐานระดับสากล พร้อมสำหรับการส่งออก

Welcome to our PRODUCTS

จำหน่าย และรับผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามหลักมาตรฐานสากล จากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง 

WE ARE DOING OUR PRODUCT

our products : ผลิตภัณฑ์ของเรา

WE ARE DOING : กลุ่มเกษตรอินทรีย์

NEWS BLOG : ข่าวสาร

SUPPORT BY

ได้รับการส่งเสริมโดย